...

Cabinet Psihologic Brasov

Contract de prestări servicii psihologice

Părțile contractante:

Furnizorul serviciilor psihologice: Târpan Andrei-Ionuț Cabinet Individual de Psihologie, cu sediul în Brașov, Str. Egretei, nr. 14, jud. Brașov, codul de înregistrare la Colegiul Psihologilor din România 1BV13745, cod de înregistrare fiscală 48645591, cod IBAN RO92BTRLRONCRT0CN1360001, deschis la Banca Transilvania, reprezentat prin Târpan Andrei-Ionuț – psiholog cu drept de liberă practică, codul personal 28870, e-mail psiholog@andreitarpan.ro, telefon mobil: 0730.270.270, denumită în continuare ”Furnizor”

și

Beneficiarul serviciilor psihologice: persoana fizică sau juridică care achzitioneaza servicii psihologice în online pe site-ul www.andreitarpan.ro, în temeiul dispoziţiei Legii nr. 213/2004 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, aprobate prin H.G. nr. 788/2005 şi care şi-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secţiunea Termeni şi Condiţii.

Art 1. Obiectul contractului

1.1. Obiectul contractului este realizarea de către FURNIZOR a serviciilor psihologice vizând: consilierea psihologică, evaluarea și testarea psihologică, coachingul psihologic, cursuri online.

Art 2. Valoarea contractului

2.1. Valoarea contractului, este variabilă în funcție de serviciile solicitate de beneficiar. Prețurile serviciilor oferite se regasesc pe site-ul www.andreitarpan.ro . Valoarea contractului este achitată integral de către beneficiar înainte de data solicitarii începerii prestării serviciilor psihologice (înainte de începerea susținerii oricărui serviciu psihologic din partea furnizorului). 

Art 3. Durata contractului

3.1. Prezentul contract este încheiat pe o perioadă nedeterminată sau pe o perioadă determinată de o zi în cazul sesiunilor de evaluare psihologică elementară, consiliere psihologică elementară sau cursurilor online elementare. Contractul mai poate fi încheiat pe pachete de servicii psihologice precum evaluare psihologică / consiliere psihologică sau cursuri online, pachete ce pot conţine 4/6/8 şedinţe desfăşurate în 1/2/3 ore.

3.2. În cazul în care serviciile psihologice necesită realizate pe parcursul mai multor zile, planificarea modulelor se va face de comun acord, în funcție de disponibilitatea părților și de evoluția rezultatelor parțiale în contextul evaluării psihologice.

Art 4. Modalitatea de plată

4.1. Plata se va efectua integral înaintea începerii serviciilor psihologice solicitate.

4.2. Plata integrală se va realiza prin virament în contul furnizorului, sau în numerar, sau online prin orice altă formă de plată emisă de procesatorul de plăți Stripe de pe site-ul Cabinetului Individual de Psihologie Târpan Andrei-Ionuț.

4.3. Pe langa modalitățile de plată precizate mai sus, prezentul contract va respecta capitolul II din termenii și condiții privind programarea și plata serviciilor psihologice de pe website-ul Cabinetului Individual de Psihologie Târpan Andrei-Ionuț denumit www.andreitarpan.ro .

4.4. Clientul acceptă că mai multe informații despre plata serviciilor psihologice le va regăsi pe website-ul Cabinetului Individual de Psihologie Târpan Andrei-Ionuț denumit www.andreitarpan.ro .

Art 5. Obligațiile FURNIZORULUI

FURNIZORUL se obligă:

5.1. Derularea acțiunilor în conformitate cu cerințele agreate de comun acord cu BENEFICIARUL.

5.2. Informarea BENEFICARULUI privind activitățile desfășurate și consilierea acestuia pentru gestionarea optimă a resurselor pe viitor.

5.3. FURNIZORUL se obligă să respecte confidențialitatea informațiilor care îi sunt puse la dispoziție de către BENEFICIAR.

Art 6. Obligațiile BENEFICIARULUI

BENEFICIARUL se obligă:

6.1. Să pună la dispoziția FURNIZORULUI în timp util toate datele de care are nevoie pentru a-și desfășura activitatea.

6.2. Să achite la timp sumele de bani prevăzute la articolele 2 și 4.

6.3. Să respecte programările, realizate prin intermediul website-ului www.andreitarpan.ro .

6.4. În situația imposibilității respectării programărilor, să informeze FURNIZORUL cu minim 24 ore înainte.

6.5. Să respecte indicațiile psihologului și să aibă un comportament civilizat pe toată perioada desfășurării serviciilor psihologice.

6.6. În cazul constatării riscului de adicție, să prezinte dovada realizării unui consult medical de specialitate, iar în cazul în care se confirmă adicția, să prezinte dovada că se află în îngrijire de specialitate.

Art 7. Penalități

7.1. Neparticiparea BENEFICIARULUI la serviciile solicitate, fără anunțarea cu minim 24 ore înainte, se penalizează integral cu suma platită în momentul programării.

Art 8. Rezilierea contractului

8.1. Prezentul contract poate înceta în următoarele condiții: revocarea împuternicirii, renunțarea la împuternicire, dizolvarea, interdicția, insolvabilitatea sau falimentul beneficiarului sau furnizorului, precum și prin acordul părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat de către oricare din părți pe bază de notificare scrisă, adresată celeilalte părți. În cazul în care beneficiarul dorește rezilierea contractului solicitarea scrisă va fi trimisă către urmatoarea adresă de e-mail: psiholog@andreitarpan.ro .

Art 9. Forța majoră

9.1.  Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

9.2.  Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți, în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariție, iar dovada forței majore, împreună cu avertizare asupra efectelor și întinderii posibile a forței majore, se va comunica în maximum 15 (cincisprezece) zile de la apariție.

9.3.  Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 2 (două) luni, fiecare partener poate renunța la executarea contractului pe mai departe. În nici un caz, niciuna din părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile până la această dată.

Art 10. Alte clauze

10.1. Pentru servicii suplimentare cerute de BENEFICIAR, la fel ca și pentru orice alte modificări ale prezentului contract, vor fi întocmite acte adiționale la contract, ce vor stipula elementele nou apărute, la fel ca și tarifele suplimentare negociate.

Art 11. Soluționarea litigiilor

11.1. Orice litigiu decurgând din, sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desființarea lui, se va rezolva în primul rând pe cale amiabilă.

11.2. În caz de nesoluționare pe cale amiabilă, litigiul a fi adus la cunoștința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania, pentru mediere.

11.3. În cazul în care, în urma medierii, litigiul nu a fost soluționat, părțile se pot adresa instanțelor competente.

Art 12. Declarație (valabilă doar pentru beneficiar)

12.1. Beneficiarul persoană fizică sau juridică, declar pe proprie răspundere că am luat la cunoștință de scopurile, durata, procedurile utilizate, riscurile, beneficiile, limitele confidențialității serviciilor psihologice, precum și dreptul de a mă retrage oricând de la participarea la desfășurarea serviciilor psihologice.

12.2. Beneficiarul persoană fizică sau juridică, declar pe proprie răspundere că: nu sufăr de boli psihice, sunt în deplină stare de sănătate, sunt odihnit/ă, nu am dureri supărătoare, și nu am consumat băuturi alcoolice în ultimele 24 de ore, astfel încât acest fapt ar putea afecta capacitățile mele de concentrare și exercitiu.

12.3. Beneficiarul persoană fizică sau juridică, declar pe proprie răspundere că NU am mai fost evaluat/ă psihologic în ultimul an pentru același motiv.

12.4. Beneficiarul persoană fizică sau juridică, sunt de acord ca acest document electronic să suplinească contractul de servicii psihologice. 

12.5. Beneficiarul persoană fizică sau juridică, declar pe proprie răspundere că sunt de acord ca actul profesional (avizul/raportul) și rezultatele să fie aduse la cunoștința persoanei fizice sau juridice care a solicitat evaluarea mea.

Art 13. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, BENEFICIARUL își  exprimă consimțământul expres și neechivoc, care constituie o manifestare liber exprimată, specifică, în cunoștință de cauză și clară a acordului ca datele sale personale să fie procesate de către FURNIZOR, în scopul/scopurile mai sus menționat/e.

Încheiat azi (data solicitării serviciilor psihologice).

FURNIZOR 
Târpan Andrei-Ionuț
Cabinet Individual de Psihologie 
Târpan Andrei-Ionuț 
Titular cabinet 

 BENEFICIAR
 _______________
 Reprezentant legal
 _______________

Consimțământul dumneavoastră

  • Prin bifarea opțiunii (Am luat la cunoștință și sunt de acord) confirm că am 18 ani împliniți
  • Prin bifarea opțiunii (Am luat la cunoștință și sunt de acord) îmi exprim acordul expres și neechivoc, privitor la prezentul contract de prestări servicii psihologice.
  • Prin bifarea opțiunii (Am luat la cunoștință și sunt de acord) consimt să particip la această sesiune de testare / evaluare psihologică / program de intervenție psihologică / cursuri online, confirm că am citit informațiile din contractul mai sus menționat și sunt în totalitate de acord cu acestea.  
Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.