...

Psiholog Andrei Tarpan

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

Capitolul I. Definiții

 1. „Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale (de tipul vârstă, gen, nivel de educație etc.), precum și informații cu caracter sensibil precum apartenența religioasă, sindicală, etnică, opiniile politice,  date biometrice, date privind starea de sănătate fizică sau mentală. În cadrul tuturor serviciilor oferite de Cabinetul Individual de Psihologie Târpan Andreii – Ionuț vor fi prelucrate atât în mediul online, cât și în mediul offline (în format scriptic) următoarele informații cu caracter personal: numele și prenumele dumneavoastră, câteva caracteristici demografice (data nașterii, vârsta, sexul, nivelul de educație, ocupația și apartenența dumneavoastră etnică), precum și o serie de caracteristici comportamentale reflectate prin răspunsurile dumneavoastră furnizate în scopuri diverse conform serviciilor solicitate de dumneavoastră. De asemenea, vor mai fi prelucrate online si offline (în format scriptic) o serie de informații personale cuprinse în fișa de anamneză (CNP, data nașterii, adresa de domiciliu, data și motivul ultimei examinări psihologice, motivul solicitării examinării psihologice) în vederea eliberării avizului psihologic solicitat, dar și în vederea obținerii datelor relevante ce fac obiectul decident al orientării sesiunilor de consiliere psihologică și al cursurilor sustinute.
 2. „Prelucrare de date cu caracter personal” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea acestora.
 3. O distincție trebuie realizată între “persoana vizată”, “cel care utilizează datele personale (numit operator)”, “cel care procesează datele personale (numit persoana împuternicită)”, “persoanele terțe” și “destinatar”.
  • Persoana vizată sunteți dumneavoastră;
  • Cel care utilizează datele dvs. personale este Cabinetul Individual de Psihologie Târpan Andrei – Ionuț care vă oferă servicii psihologice, denumit operator. Operatorul  stabilește, în temeiul legal sau contractual existent între dumneavoastră și cabinet, scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. Operatorul este și destinatar al operațiunilor de prelucrare, deoarece datele colectate pot fi arhivate/stocate/utilizate de operator. Date identificare operator: denumire Cabinet individual de psihologie Târpan Andrei – Ionuț sediul Brașov, Strada. Egretei, Nr. 14.
 4. Cel care procesează datele personale se numește persoană împuternicită. Procesarea online a datelor personale se realizează de către compania S.C. Psiho Proiect S.R.L, ce vă pune la dispoziție aplicația de scorare și / sau administrare a unor probe psihologice. Persoana împuternicită prelucrează datele dvs. doar în scopul convenit de către dumneavoastră sau în scop statistic/ de cercetare. Date persoană împuternicită: denumire S.C. Psiho Proiect S.R.L., sediul Municipiul Timișoara, Strada LAZĂR GHEORGHE, Nr. 36, Scara C, Etaj 3, Ap. 9, Județ Timiș.
  • Persoanele terțe sunt reprezentate de orice entitate juridică autorizată de operator sau/și de persoana împuternicită care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze datele dvs. cu caracter personal. În cazul de față persoanele terțe sunt reprezentate de companiile, ce oferă servicii diverse, cum ar fi dar nelimitându-se la: servicii de găzduire și mentenanță a site-ului/aplicației de testare/evaluare, servicii de arhivare a documentelor profesionale rezultate în urma colectării informațiilor cu caracter personal, vizând scopuri specifice solicitate de persoana vizată.
  • Destinatar poate fi orice persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal. În cazul de față datele colectate sunt divulgate doar persoanei vizate, operatorului și persoanei împuternicite (dezvăluirea către persoana împuternicită se realizează automat, fără intervenția vreunei persoane). Informatiile despre Dvs. pot fi furnizate la cerere catre Politie, Instante Judecatoresti si Parchetul General dar si unor institutii si organe abilitate conform legii, in urma unei cereri depuse de acestea, in conditiile legii.
 5. “Consimțământul” dumneavoastră, înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate, ca persoană vizată, prin care acceptați, prin prezentul acord, fără echivoc, ca datele cu caracter personal care vă privesc să fie prelucrate în scopurile explicite incluse în cele ce urmează.
 6. „Creare de profiluri” înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale, referitoare la persoana vizată, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, profilul de personalitate, profilul aptitudinal, profilul cognitiv, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia. Prin intermediul prelucrării online a informațiilor, va fi creat un raport standardizat automat privind profilul dumneavoastră psihologic având în vedere caracteristicile evaluate.

Capitolul II. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

 1. Toate informațiile vor fi colectate și prelucrate exclusiv de operator în următoarele scopuri:
  • Evaluarea psihologică clinică, în temeiul normelor legale, în vederea emiterii unor certificate sau alte documente legale pornind de la profilul dumneavoastră psihologic și / sau starea dumneavoastră de sănătate mintală. Acestea sunt necesare în interacțiunea dumneavoastră cu anumite autorități publice (de exemplu Comisia de expertiză a capacității de muncă, Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, Instanțe de Judecată etc.);
  • Evaluare psihologică în scop de cercetare, autocunoaștere, dezvoltare personală sau de analiză a necesității unei intervenții psihologice, având în vedere caracteristicile dumneavoastră psihologice, starea de sănătate mintală, nivelul de dezvoltare al funcțiilor psihice sau climatul psihosocial / familial;
  • Realizarea unei intervenții de psihoterapie sau consiliere psihologică, în vederea rezolvării sau ameliorării problemelor de sănătate mintală, a unor traume, a unor situații de viață dificile sau în vederea optimizării stării de sănătate ori în scopul autocunoașterii și dezvoltării personale;
  • Evaluarea psihologică, în temeiul normelor legale în vigoare privind supravegherea sănătății lucrătorilor (angajare, menținere în funcție / evaluare periodică, reluarea activității, schimbarea funcției);
  • Servicii de evaluare și analiza psihologică a nevoilor organizației, psihodiagnoza organizațională, recrutare și selecție de personal, managementul talentelor, intervenție organizațională, coaching;
  • Evaluare și / sau intervenție în servicii de consiliere vocațională și orientare în carieră;
  • Evaluarea psihologică a nivelului de dezvoltare psihologică sau a nivelului de adaptare la un context educativ, evaluarea persoanelor cu cerințe educative speciale;
  • Consiliere, asistență sau intervenții psihoeducaționale, logopedice, de orientarea școlară / profesională sau intervenții specifice pentru persoanele cu handicap / cerințe educative speciale;
  • Evaluarea psihologică în vederea selecției candidaților pentru instituțiile militare, pentru controlul psihologic periodic sau pentru pregătirea pentru misiuni speciale a personalului militar sau a personalului afiliat altor structuri de securitate și siguranță națională;
  • Evaluarea pentru instruire, deținerea și utilizarea armelor și a muniției, inclusiv a armelor letale sau neletale, în temeiul normelor legale în vigoare;
  • Asistența psihologică a personalului angajat în structuri de securitate și siguranță națională;
  • Furnizarea de cursuri educative online și offline pentru diferite categorii de vârste, ce vizează urmatoarele scopuri: menținerea și dezvoltarea sănătății mintale, optimizare și dezvoltare personală, coaching pe teme specifice din domeniul psihologiei si sunt manifestate atât individual cât și în grup.
 2. Prelucrarea informațiilor colectate de aplicația pusă la dispoziție de persoana împuternicită se realizează în mod automat de către operator, în vederea creării unui profil psihologic corect și complet în urma completării probei / probelor psihologice primite spre rezolvare. Printre acestea se pot număra răspunsurile la fiecare item din testului psihologic pe care îl veți completa, precum și o serie de informații specifice (de exemplu vârstă, gen, nivel de studii, naționalitatea etc.), pentru ca răspunsurile oferite de către dumneavoastră să fie comparate în baza unui etalon obținut prin testarea unui număr mare de persoane cu caracteristici socio-demografice similare. Aplicația va procesa automat conținuturile furnizate, fără intervenția vreunei persoane umane. Rezultatele obținute în urma acestui proces de colectare al datelor pot fi divulgate: persoanelor vizate, personelor juridice care au solicitat servicii psihologice operatorului în baza unui contract încheiat între cele doua parți, politiei, Instante Judecatoresti si Parchetul General dar si unor institutii si organe abilitate conform legii, în urma unei cereri depuse de acestea, în condițiile legii.
 3. Prelucrarea informațiilor colectate online, cât și a celor colectate offline de către operator se realizează într-un mod automat și non-automat în vederea ducerii la îndeplinire a scopului convenit, fără intervenția vreunei alte persoane în afara specialistului (specialiștilor) desemnați de operator din cadrul cabinetului psihologic. Rezultatele finale ale serviciilor psihologice oferite, vor fi consemnate după caz într-un aviz psihologic al cărui conșinut va fi divulgat către persona vizată sau către personele juridice care au solicitat servicii psihologice în baza unui contract încheiat între cele doua părți, politiei, Instante Judecatoresti si Parchetul General dar si unor instituții și organe abilitate conform legii, în urma unei cereri depuse de acestea, în condițiile legii.
 4. În cazul în care prelucrarea datelor personale se realizează prin intermediul serviciilor electronice de comunicare (e-mail, whatsapp, SMS), este posibil ca datele dvs. să fie transferate către entități din afara UE, dar care dețin autorizațiile necesare pentru prelucrarea datelor în condiții de securitate recunoscute și/sau acceptate la nivel UE ( de exemplu, dețin certificări Privacy Shield ce pot fi puse la dispoziția persoanelor sau entităților interesate).
 5. Păstrarea datelor cu caracter personal într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate se va face, în mediul online, sau în mediul offline, pentru perioada necesară desfășurării serviciilor prestate și apoi, ulterior, pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, dar nu mai mult de 10 ani. Prin excepție, rezultatele testărilor/evaluărilor psihologice se vor putea păstra în format anonimizat pentru o perioadă nedeterminată, exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau în scopuri statistice.
 6. Stocarea datelor în mediul online se realizează prin intermediul serverelor companiei Cloud Data Hosting S.R.L, de asemnea stocarea se realizează și de compania de hosting ce aparține persoanelor terțe și sunt puse la dispoziție persoanei împuternicite.
 7. Stocarea datelor offline se realizează de către operator, în cadrul arhivei de acte profesionale, conform reglementărilor normative în vigoare. Accesul la aceste date şi informaţii fiind limitat specialiştilor din cadrul Cabinetului Individual de Psihologie Târpan Andrei – Ionuț, în funcţie de rolul acestora în etapele evaluării şi intervenţiei psihologice; aceştia și-au asumat obligația de confidențialitate, respectare a vieții private și a datelor personale. De asemenea, pentru a reduce la minimum orice risc privind dezvăluirea neautorizată/accidentală/ilicită a datelor, arhiva offline cu documente profesionale este păstrată de către Operator în condiții de securitate, cu acces restricționat.

Prin intrarea și vizitarea site-ului https://www.andreitarpan.ro şi accesarea serviciilor pe care le punem la dispoziţie, ne furnizaţi informaţii personale. Că vizitator deveniţi, persoana vizată, puteţi fi identificat prin alte categorii de date decât cele menţionate în Capitolul 1. Definiţii. Date cu caracter personal, respectiv : nume uşer/ abonat la Newsetter, date de localizare : adresa IP sau geolocatie.

Colectarea de date de identificare (de tip IP sau geolocatie) se face în scopul de a oferi o experienţă de browsing îmbunătăţită şi pentru statistici în vederea îmbunatăţirii prezenţei în mediul online a site-ului. Aceasta se face prin colectarea de cookie-uri sau prin alte metode tehnice specifice şi nu permite întotdeauna identificarea individului (asocierea unui cookie cu o persoană).

În cazul în care, în calitate de persoana vizată/pacient/ persoana supusă evaluării psihologice şi programelor de intervenţie psihologică şi tratament/specialist voluntar, aţi optat că serviciile psihologice să fie prestate on-line prin intermediul site-urilor şi aplicaţiilor care presupun înregistrare video/ accesare web-cam (Facebook, Twitter, Instagram Whatapp, LinkedIn, Zoom, Google Meet, Facebook Messenger, Discord, Skype), prin iniţierea acţiunii sunteţi de acord în mod implicit cu prelucrarea datelor biometrice (imagine facială, voce).

Capitolul III. Drepturile dumneavoastră în conformitate cu Regulamentul general 2016/679 privind protecția datelor

 1. Prin prezenta vă comunicăm că aveți dreptul  de a solicita operatorului, în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor . De asemenea, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuată pe baza consimțământului până la momentul retragerii, prin cerere scrisă trimisă la adresa de email psiholog@andreitarpan.ro sau de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere competentă (ANSPDCP).
 2. Responsabilizarea operatorilor de date. Prelucrarea de date sensibile cum ar fi informații despre preferințele sau comportamentul dumneavoastră în vederea creării unor profiluri presupune anumite riscuri referitoare la viața dumneavoastră privată, cum ar fi spre exemplu dezvăluirea neautorizată/accidentală/ilicită a datelor. Pentru a reduce la minimum un asemenea risc, platforma de testare se poate accesa prin intermediul unui cont de utilizator și a unei parole de acces, doar de persoane angajate ale operatorului și alte persoane împuternicite, abilitate și desemnate să desfășoare serviciile de testare sau de mentenanță a aplicației, care și-au asumat obligația de confidențialitate, respectare a vieții private și a datelor personale. În plus, dumneavoastră aveți posibilitatea de a alege să dezvăluiți informațiile personale în cunoștință de cauză, nu implicit în baza unor setări inițiale. Informațiile furnizate de dumneavoastă nu pot fi trimise către operator fără acceptarea faptului că ați luat la cunoștință politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal. De asemenea, pentru a reduce la minimum un asemenea risc, arhiva offline cu documente profesionale este păstrată de către persoana împuternicită în condiții de securitate, cu acces restricționat.

Capitolul IV. Aspecte finale

Pentru orice nemulțumire legată de prelucrarea datelor personale am luat cunoștință că mă pot adresa Operatorului la adresa de contact stipulată în contractul de prestări servicii convenit cu Operatorul și/sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Capitolul V. Consimțământul dumneavoastră (Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal)

 • Prin bifarea opțiunii (Am luat la cunoștință și sunt de acord) confirm că am 18 ani împliniți
 • Prin bifarea opțiunii (Am luat la cunoștință și sunt de acord) îmi exprim acordul expres și neechivoc, ca datele mele personale să fie procesate de către operator, și după caz, de către persoana împuternicită, în scopul/scopurile mai sus menționat/e.
 • Prin bifarea opțiunii (Am luat la cunoștință și sunt de acord) consimt să particip la această sesiune de testare / evaluare psihologică / program de intervenție psihologică / cursuri online, confirm că am citit informațiile despre modul în care îmi vor fi prelucrate datele cu caracter personal și sunt de acord ca datele mele personale să fie prelucrate de operator sau persoanele împuternicite pentru îndeplinirea scopurilor comunicate. Cunosc faptul că pot retrage în orice moment consimțământul acordat prin cerere trimisă la adresa operatorului sau a persoanei împuternicite, renunțând la participarea activităților, serviciilor solicitate inițial. Toate activitățile de prelucrare efectuate până la momentul retragerii consimțământului rămân perfect valabile.
error: Content is protected !!
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.